Openlock KeyGen

Sử dụng lệnh AT!OPENLOCK? để lấy mã challenge và dán vào đây:

Lựa chọn đúng loại card sierra của bạn trong danh sách:

AT!OPENLOCK="openlock_code"

AT!NVIMEIUNLOCK

AT!NVENCRYPTIMEI=35,67,37,57,00,27,31,50

Mã nguồn từ: https://github.com/bkerler/edl