Download GITHUB folder

*Cần chờ vài giây trước khi file được tự động tải xuống